Kengetallen omzetsnelheid / brutorendement / etc.

Er zijn verschillende financiële kengetallen die kunnen worden gebruikt om de prestaties van een bedrijf te meten en te beoordelen. Hieronder vindt u enkele veelgebruikte kengetallen:

1. Omzetsnelheid: dit kengetal meet hoe vaak een bedrijf zijn voorraad of activa omzet in een bepaalde periode. Het wordt berekend door de omzet te delen door de gemiddelde voorraad of activa. Een hogere omzetsnelheid duidt op efficiënt voorraadbeheer en betere prestaties van het bedrijf.

2. Brutowinstmarge: dit kengetal meet het percentage van de omzet dat overblijft na aftrek van de directe kosten van de verkochte goederen. Het wordt berekend door de brutowinst te delen door de omzet en te vermenigvuldigen met 100%. Een hogere brutowinstmarge duidt op betere prijsstelling, efficiëntere inkoop en betere controle over de kosten.

3. Netto winstmarge: dit kengetal meet het percentage van de omzet dat overblijft na aftrek van alle kosten, inclusief belastingen en rente. Het wordt berekend door de netto winst te delen door de omzet en te vermenigvuldigen met 100%. Een hogere nettowinstmarge duidt op betere operationele efficiëntie en beter management van de kosten.

4. Liquiditeitsratio’s: dit zijn kengetallen die de vermogen van het bedrijf om aan zijn korte termijn verplichtingen te voldoen meten. De meest gebruikte liquiditeitsratio’s zijn de current ratio en quick ratio. De current ratio meet de verhouding tussen de vlottende activa en de kortlopende verplichtingen, terwijl de quick ratio een meer strikte definitie hanteert door alleen de vlottende activa die snel kunnen worden omgezet in cash te gebruiken.

5. Solvabiliteitsratio’s: dit zijn kengetallen die de vermogen van het bedrijf om aan zijn lange termijn verplichtingen te voldoen meten. De meest gebruikte solvabiliteitsratio’s zijn de debt-to-equity ratio en de interest coverage ratio. De debt-to-equity ratio meet de verhouding tussen het totaal aan vreemd vermogen en het eigen vermogen, terwijl de interest coverage ratio de verhouding meet tussen de bedrijfswinst en de interestkosten.

Het gebruik van deze financiële kengetallen kan helpen bij het evalueren van de financiële prestaties van een bedrijf en het nemen van beslissingen met betrekking tot toekomstige investeringen en operationele strategieën.

Symbol scanner
Kassasysteem voor de schoenmode