1.1 Privacy

Doeleinden van gebruik

R2 retail solutions B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor
(i) de acceptatie van uw bestelling, (ii) uitvoering van overeenkomsten met u, (iii) relatiebeheer en administratie, (iv) het doen van gerichte klant- en marketingacties, (v) management-informatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie, (vi) het uitvoeren van analyses en (vii) het nakomen van wettelijke verplichtingen, (viii) ons ticketingsysteem. Hierdoor kunnen wij intern en met de klant beter communiceren en staan alle meldingen/vragen genoteerd. Door het ticketingsysteem kunnen wij de klant op de hoogte houden wat de status is van de melding, (ix) debiteurenbeheer. Er worden regelmatig lijsten gemaakt om te controleren en klanten te informeren.

Uw gegevens worden verwerkt in:

Financieel administratiesysteem
Helpdesk ticketingsysteem
Remote beheer systeem
E-mail systeem

Voor deze doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

-Bedrijfsnaam
-Naam contactpersonen
-adres
-emailadressen
-(mobiele) telefoonnummers
-foto’s
-IP adressen (bij webshop en websites)
-inhoud correspondentie
-IBAN

Beide partijen zijn op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen zich gezamenlijk inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen. R 2 retail solutions zal zich in ieder geval houden aan de volgende punten:

-Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De verwerking blijft beperkt tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden.
-R2 retail solutions zal de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.
-R2 retail solutions zal u uitdrukkelijk toestemming vragen voor verwerking van uw persoonsgegevens.
-Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten, de uitvoering van de overeenkomst met u en de afhandeling van klachten en serviceverlening, kan R2 retail solutions B.V. samenwerkende partners en eventuele (sub)bewerker(s) inschakelen. In verband daarmee kan R2 retail solutions B.V. persoonsgegevens die daarvoor noodzakelijk zijn aan deze partijen verstrekken mits deze voldoen aan de wet- en regelgeving van de Algemene Verordering Gegevensbescherming. Hierbij ook niet aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
-Er worden geen persoonsgegevens gegeven aan andere partners en (sub)verwerkers indien wij hiermee geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met onze partners hebben wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
-Tevens zullen wij persoonsgegevens alleen delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

R2 retail solutions zal meehelpen aan de verplichtingen rond de meldplicht datalekken. Mogelijke datalekken bij onze (sub)verwerkers zullen direct gemeld worden en er zal meegewerkt worden aan onderzoek/analyse. De verwerker hoeft niet te melden aan de AP ( Authoriteit Persoonsgegevens) dit doet de verantwoordelijke.

Informatie voortvloeiende uit de tussen u en R2 retail solutions B.V. bestaande overeenkomst kunt u per e-mail, push bericht of SMS ontvangen. Commerciële informatie kunt u ook per e-mail, push bericht, SMS, of social media kanalen ontvangen. Als u bij ons staat ingeschreven voor het ontvangen van nieuwsbrieven kunt u op het door u opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit aan ons doorgeven. Dat kan via de afmeldlink in onze commerciële e-mails, door telefonisch contact met R2 retail solutions B.V. (5 dagen per week van 09.00-17.30 uur via 088 5234 300 (lokaal tarief)), door een brief te sturen naar R2 retail solutions B.V., Afdeling Klantenservice, Milaanstraat 90 6135 LH Sittard Nederland, of een e-mail te sturen via onze website https://www.r2retail.com/contact

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.R2 retail solutions houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

R2 retail solutions heeft een geheimhoudingsplicht met zijn medewerkers en (sub)verwerkers ivm het geheimhouden van alle vertrouwelijke informatie, in de ruimste zin van het woord, betreffende de (persoons)gegevens van haar klanten waarvan werknemer uit hoofde van zijn functie kennis van heeft genomen of toegang toe heeft.
De volgende maatregelen passen wij toe:
2 stapsverificatie
Password protocollen (minimale lengte/tekens en ouderdom)
Gebruik van versleutelde USB-sticks
Iedere medewerk(st)er heeft een VPN authenticatie voor externe toegang
Domeinauthenticatie
Regelmatige beveiligingstesten
Anti virus/firewalls en volledig versleutelde laptops

Uw rechten

U mag om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt uw persoonsgegevens inzien door met ons contact op te nemen.
U heeft het recht uw persoonsgegevens en gegevens van uw bedrijf op te vragen en/of eventueel door te geven aan derden (dataportabiliteit)

De verwerker werkt mee aan audits door R2 retail solutions of een door (sub)verwerker ingestelde derde partij. Verwerker stelt alle relevante informatie beschikbaar om te kunnen controleren of de verwerker zich houdt aan de in deze overeenkomst genoemde verplichtingen

De verwerker mag daarbij rekening houden met de aard van de verwerking en de informatie die de verwerker ter beschikking staat.

Aan het einde van de samenwerking met een partner dient deze alle persoonsgegevens te verwijderen of aan R2 retail solutions te retourneren en bestaande kopieën te verwijderen mits dit wettelijk is toegestaan. Dit zal uiterlijk binnen 4 weken na weken na afloop gebeuren.

Bewaartermijn

R2 retail solutions bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is

Contact

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met R2 retail solutions B.V. Milaanstraat 90 6135LH Sittard Nederland.

Persoonsgegevens die wij verwerken op deze website

R2 retail solutions verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op deze website:

– Voor- en achternaam + uw bericht

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@r2retail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

R2 retail solutions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

R2 retail solutions neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van R2 retail solutions) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

R2 retail solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Deze bewaren wij niet langer dan noodzakelijk > Dit om u zo goed mogelijk van dienst te zijn in uw vraag.

Delen van persoonsgegevens met derden

R2 retail solutions verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

R2 retail solutions gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door R2 retail solutions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@r2retail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. R2 retail solutions wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

R2 retail solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@r2retail.com